BUKI WAZA

AIKI – KEN

20 JŌ SUBURI

ELS 20 SUBURIS DIVIDITS PER GRUPS

 1. CHOKU TSUKI
 2. GAESHI TSUKI
 3. USHIRO TSUKI
 4. TSUKI GEDAN GAESHI
 5. TSUKI JŌDAN GAESHI UCHI
 1. SHŌMEN UCHIKOMI
 2. RENZOKU UCHIKOMI
 3. MEN UCHI GEDAN GAESHI
 4. MEN UCHI USHIRO TSUKI
 5. GYAKU YOKOMEN USHIRO TSUKI
 1. KATATE GEDAN GAESHI
 2. KATATE TOMA UCHI
 3. KATATE HACHI NO JI GAESHI
 1. HASSO GAESHI UCHI
 2. HASSO GAESHI TSUKI
 3. HASSO GAESHI USHIRO TSUKI
 4. HASSO GAESHI USHIRO UCHI
 5. HASSO GAESHI USHIRO BARAI
 1. HIDARI NAGARE GAESHI UCHI
 2. MIGI NAGARE GAESHI TSUKI

ELS 20 SUBURIS SEGUITS

 1. CHOKU TSUKI
 2. GAESHI TSUKI
 3. USHIRO TSUKI
 4. TSUKI GEDAN GAESHI
 5. TSUKI JŌDAN GAESHI UCHI
 6. SHŌMEN UCHIKOMI
 7. RENZOKU UCHIKOMI
 8. MEN UCHI GEDAN GAESHI
 9. MEN UCHI USHIRO TSUKI
 10. GYAKU YOKOMEN USHIRO TSUKI
 11. KATATE GEDAN GAESHI
 12. KATATE TOMA UCHI
 13. KATATE HACHI NO JI GAESHI
 14. HASSO GAESHI UCHI
 15. HASSO GAESHI TSUKI
 16. HASSO GAESHI USHIRO TSUKI
 17. HASSO GAESHI USHIRO UCHI
 18. HASSO GAESHI USHIRO BARAI
 19. HIDARI NAGARE GAESHI UCHI
 20. MIGI NAGARE GAESHI TSUKI

13 JŌ KATA

 1. ICHI
 2. NI
 3. SAN
 4. SHI
 5. GO
 6. ROKU
 7. SHICHI
 8. HACHI
 9. KYŪ
 10. JŪ ICHI
 11. JŪ NI
 12. JŪ SAN

13 JŌ AWASE

 • UCHI JŌ – Hidari Tsuki no Kamae
 • UKE JŌ – Hidari Jō no Kamae

31 JŌ KATA

 1. ICHI
 2. NI
 3. SAN
 4. SHI
 5. GO
 6. ROKU
 7. SHICHI
 8. HACHI
 9. KYŪ
 10. JŪ ICHI
 11. JŪ NI
 12. JŪ SAN

31 JŌ KUMIJŌ

 • UCHI JŌ – Hidari Tsuki no Kamae
 • UKE JŌ – Hidari Jō no Kamae

10 KUMIJŌ

 1. ICHI NO KUMIJŌ
 2. NI NO KUMIJŌ
 3. SAN NO KUMIJŌ
 4. YON NO KUMIJŌ
 5. GO NO KUMIJŌ
 6. ROKU NO KUMIJŌ
 7. NANA NO KUMIJŌ
 8. HACHI NO KUMIJŌ
 9. KYŪ NO KUMIJŌ
 10. JŪ NO KUMIJŌ